Beleid en vertrouwelijkheid

PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group hecht het hoogste belang aan de bescherming van de privacy en de Persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers die gebruik maken van zijn Diensten of zijn websites bezoeken (hierna: “u” of de “Gebruiker”).

Dit beleid inzake persoonsgegevensbescherming (hierna: het “Beleid”) heeft ten doel:

(i) te beschrijven welke soorten Persoonsgegevens met betrekking tot u PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group en – indien van toepassing – zijn Gegevensverwerkers kunnen verzamelen, en

(ii) u te informeren over waarom en hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt door de entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group en hun eventuele Partners en Gegevensverwerkers, en

(iii) u te informeren over uw rechten en over de tenuitvoerlegging ervan tussen u en PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group op het gebied van uw Persoonsgegevens.

Alle activiteiten met uw Persoonsgegevens worden verricht volgens de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: de “Verordening” of “AVG”), en volgens de nationale wetgeving die van toepassing is op de bescherming van Persoonsgegevens.

Als u niet akkoord gaat met dit Beleid of met onze voorwaarden, staat het u vrij onze Diensten niet te gebruiken of bepaalde van uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. We wijzen u er echter op dat voor toegang tot sommige Diensten bepaalde van deze Persoonsgegevens – aangegeven met een sterretje -moeten worden verstrekt, en dat als deze gegevens niet worden verstrekt, bepaalde functies minder goed kunnen werken (bv. boekingen).

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De volgende begrippen, die met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis:

· “Persoonsgegevens”, “Verwerken/Verwerking”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Gegevensverwerker”, “Betrokkene”: hebben dezelfde betekenis als in de Verordening;

· “PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group”: alle vennootschappen waarvan PIERRE & VACANCES S.A., ingeschreven in het handelsregister te Parijs onder nummer 316.580.869, rechtstreeks of onrechtstreeks minimaal 50% van het aandelenkapitaal bezit, alsmede de rechtspersonen die de volgende merken exploiteren: Pierre & Vacances, Pierre & Vacances Premium, Pierre & Vacances Villages Clubs, Maeva, Aparthotel Adagio, Aparthotel Adagio access, Center Parcs, Sunparks, Pierre & Vacances Conseil Immobilier, Center Parcs Conseil Immobilier, les Senioriales, Village Nature, la France du Nord au Sud. PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group kan ook, afhankelijk van de situatie en context, verwijzen naar een specifiek geïdentificeerde of identificeerbare rechtspersoon;

 • “Vennootschap”: de rechtspersoon van PIERRE & VACANCES CENTER PARCS – Group, waarvan de gegevens zijn vermeld in de wettelijke bepalingen in hoedanigheid van uitgever van de site;
 • “Partner”: een externe vennootschap waarmee PIERRE & VACANCES CENTER PARCS – Group een overeenkomst heeft gesloten waardoor die vennootschap naar haar eigen databank van (potentiële) klanten verzoeken kan verzenden voor rekening van PIERRE & VACANCES CENTER PARCS – Group;
 • “Dienst”: een dienst die wordt aangeboden door een entiteit van PIERRE & VACANCES CENTER PARCS – Group of een van zijn Partners;
 • “Site”: een website van een van de entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group;
 • “EU” : de Europese Unie;
 • “EER”: de Europese Economische Ruimte;
 • “Applicatie”: een applicatie van een van de entiteiten van PIERRE & VACANCES CENTER PARCS – Group.

ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSGEBIED

Naast hun traditionele hoofdactiviteiten van toerisme en vastgoed, of om hun doelstellingen te bereiken, kunnen sommige entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group zich bezighouden met e-commerceactiviteiten.

ARTIKEL 3 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Binnen de context van de exploitatie van zijn Site verzamelt de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens over u.

a) Rechtsgrond voor de Verwerking

De Verwerking vindt plaats op grond van ofwel (i) de toestemming van de Betrokkenen (Art. 6 (1) a) AVG), ofwel (ii) het opstellen en de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen op verzoek van de Betrokkene (Art. 6 (1) b) AVG), ofwel (iii) de noodzaak tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde belangen van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group (Art. 6 (1) f) AVG), ofwel (iv) wettelijke verplichtingen van toepassing op PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group (Art. 6 (1) c) AVG).

b) Doelen

i. Met uw toestemming kan PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group uw Persoonsgegevens verzamelen en verder Verwerken voor de vermelde doeleinden, en met name voor:

a. het versturen van informatieve berichten via e-mail, post, sms/mms (mogelijk gebruik van speciale marketingtools).

b. het vaststellen van statistieken en de aantallen bezoekers en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de Site en Applicaties zijn opgebouwd

c. het geeft toegang tot de video’s die beschikbaar zijn op de site

d. het doorgeven, al dan niet tegen betaling, aan alle entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group, alsmede aan al haar Partners, met het oog op het identificeren van potentiële klanten en voor commerciële contacten, via welk communicatiekanaal dan ook.

Daarnaast kunnen de entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group Persoonsgegevens verzamelen voor andere doeleinden, waarbij ze ervoor moeten zorgen dat ze uw voorafgaande en gedetailleerde toestemming verkrijgen, vooraf gegaan door een volledige informatie over de Verwerking van uw gegevens.

In het algemeen geeft u uw toestemming aan door bij het inschrijven voor de Diensten, of later, de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken of door de daartoe voorziene opties in te stellen voor de Diensten.

De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en heeft geen terugwerkende kracht op de rechtmatigheid van de Verwerking die op deze grondslag is uitgevoerd vóór de intrekking.

ii. Indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group en u of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek, worden uw Persoonsgegevens verzameld en Verwerkt in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

a. het aanmaken of gebruiken van of de toegang tot een klantaccount waardoor u uw klantaccount kan aanmaken en gebruiken, uw persoonlijke gegevens kan bijwerken.

iii. Uw Persoonsgegevens kunnen bovendien worden verwerkt in het kader van een gerechtvaardigd belang van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group (Art. 6 I AVG) om ons in staat te stellen de continuïteit van de dienstverlening en de duurzaamheid van de activiteiten te waarborgen, met name:

a. het reageren op verzoeken om inlichtingen;

b. het totstandbrengen, de tenuitvoerlegging of de vrijwaring van juridische aanspraken tegen ons of, desgevallend, tegen de Gebruiker of Partners (bij voorbeeld in geval van niet-naleving van toepasselijke wettelijke of contractuele verplichtingen of in geval van laattijdige betaling van Diensten);

c. alle andere doeleinden welke, met eerbiediging van de belangen en de fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkenen, wettig zijn en kaderen binnen de specifieke context van hun Verwerking.

c) Verwerkte Persoonsgegevens

Voordat Persoonsgegevens worden verzameld, wordt de Gebruiker geïnformeerd of de verlangde Persoonsgegevens verplicht moeten worden ingevuld, dan wel of zij facultatief zijn. De gevolgen van de niet-aanlevering van als verplicht beschouwde gegevens zullen worden gespecifieerd op het ogenblik waarop ze worden verzameld.

Bepaalde gegevens welke worden verzameld op de Site zijn strikt noodzakelijk voor het opstellen en de opvolging van uw contract (bv. boeking van een verblijf / verstrekking van een Dienst) of voor het navigeren op onze internetsite. Deze doeleinden zullen worden gespecifieerd op het ogenblik waarop de gegevens worden verzameld. De verplichte Persoonsgegevens worden aangeduid met een sterretje. Als deze gegevens niet worden verstrekt, zal toegang tot de Diensten en het gebruik ervan door de Betrokkene onmogelijk zijn of zal een aan een formulier gekoppeld verzoek niet kunnen worden ingewilligd.

De andere gegevens zijn facultatief en het niet verstrekken ervan heeft geen invloed op de levering van de toegezegde Diensten of reacties op verzoeken om informatie, ofschoon het de relevantie ervan kan beperken.

In het bijzonder kunnen de entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group de volgende Persoonsgegevens van u verzamelen en verder Verwerken:

i. Identiteit: titel, achternaam, voornamen, adres, telefoonnummer (vast of mobiel), e-mailadres;

ii. Beroepsgegevens: diploma’s, beroepservaring, beroepsvaardigheden ;

iii. Contactgegevens en gerelateerde (meta-)data: gevoerde correspondentie, datum en tijd van de berichten;

Bovendien kan, mits uw toestemming, geolocatie worden ingesteld op mobiele applicaties. De betrokken Persoonsgegevens worden niet bewaard wanneer u de Site en desgevallend de appliatie verlaat. U kan de geolocatie te allen tijde deactiveren. Afhankelijk van de aangeboden diensten, kan deactivering ervan de werking van de applicatie verstoren.

Te allen tijde verwerken de entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group alle verzamelde gegevens overeenkomstig de geldende regelgeving en, in het bijzonder, de Verordening.

d) Ontvangers van de verzamelde Persoonsgegevens – beschikbaar stellen van de Persoonsgegevens aan derden

De Persoonsgegevens verzameld op een Site of een formulier zijn bestemd voor de uitgever van de Site of voor de verzender van het Formulier (wiens gegevens zijn vermeld in de Wettelijke Bepalingen of wiens identiteit nader is bepaald op het verzamelformulier).

In voorkomend geval, en overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de AVG, is een doorgifte van uw Persoonsgegevens mogelijk aan externe instellingen.

Deze instellingen zijn met name (niet limitatief) de volgende:

 • De rechtbanken, administratieve overheden, vertegenwoordigers van de wet, functionarissen van ministeries, in het kader van een wettelijke verplichting, of indien de vennootschap redelijkerwijs kon geloven dat de bekendmaking van de gegevens noodzakelijk is om een dreigend nadeel voor het leven of het verlies van de lichamelijke of financiële integriteit te voorkomen, of om een vermeende onrechtmatige daad te melden.
 • In het kader van werkzaamheden van onderaanneming, handelen de dienstverleners voor rekening en op instructie van de Vennootschap, overeenkomstig dit Beleid en de overeenkomsten van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens. Dezen zullen met name worden gekozen op grond van hun bekwaamheid om voldoende garanties te bieden voor de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, met name op het vlak van betrouwbaarheid en veiligheidsmaatregelen.
 • De andere entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group of zijn handelspartners met het oog op prospectie, mits uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

e) Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland

De gegevens verzameld door de entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group, met name in het kader van een boeking worden in principe niet verwerkt buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

Niettemin kan een doorgifte plaatsvinden naar landen die niet zijn toegetreden tot de EU of tot het akkoord betreffende de EER en die niet over een gelijkwaardig gegevensbeschermingsniveau beschikken als hetwelk in de EU is ingesteld:

 • In geval van wettelijke verplichting
 • In geval een beroep wordt gedaan op een dienstverlener, nodig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij is, verbindt PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group zich er toe passende garanties te voorzien zoals vereist door de EU-wetgeving teneinde een passend gegevensbeschermingsniveau te bieden (bij voorbeeld de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie of Binding Corporate Rules)

f) Bewaartermijnen

De entiteit of entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group die bij de Verwerking betrokken is of zijn, slaan uw Persoonsgegevens op in een beveiligde omgeving gedurende de periode die noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden, plus de hierna aangegeven periode, of anders de periode die kan worden afgeleid uit de toepasselijke wet- of regelgeving, in het bijzonder maximale verjaringstermijnen volgens het burgerlijk recht en het handelsrecht.

Deze termijnen kunnen verschillen, afhankelijk van de nationale vereisten van het land waar de betreffende entiteit of entiteiten van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group is of zijn gevestigd.

Wanneer dit passend wordt geacht, kunnen sommige van uw Persoonsgegevens langer worden bewaard, doch uitsluitend met het oog op archivering, in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. In laatstgenoemde gevallen worden de gegevens geanonimiseerd.

Over de bewaartermijnen:

 • Alle Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de perioden die vereist zijn om te voldoen aan de verplichtingen die aan de Verwerkingsverantwoordelijke worden opgelegd door wet- en regelgeving;
 • Persoonsgegevens die verband houden met verzoeken om informatie, zonder daaropvolgende overeenkomst, worden bewaard gedurende de tijd die noodzakelijk is om erop te reageren, plus een periode van maximaal 6 maanden;
 • In het geval van een sollicitatie worden uw gegevens 1 jaar bewaard (let op, deze termijn kan veranderen afhankelijk van het land waar u woont).

g) Sociale netwerken

Als u een account bij sociale netwerken hebt en u onze Site of andere Diensten opent zonder u eerder voor de Diensten aangemeld te hebben, dan kunnen wij, mits uw toestemming, gegevens ontvangen van dergelijke sociale netwerken om het aanmaken van een account op de Site of in de Dienst te vergemakkelijken.

Wanneer u een Dienst gebruikt via een sociaal netwerk, geeft u ons toestemming voor toegang tot bepaalde gegevens die u aan het sociale netwerk hebt verstrekt, in het bijzonder uw gebruikersnaam, uw voor- en achternaam, uw profielafbeelding en uw gegevens over het gebruik van deze Dienst. Door een Dienst te openen via een sociaal netwerk, geeft u ons toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van alle gegevens waarvoor u het sociale netwerk toestemming hebt gegeven om aan ons te verstrekken.

Bovendien, wanneer u onze pagina’s of accounts van sociale netwerken bezoekt, liket, volgt of er op een andere wijze mee in verbinding treedt (hierin begrepen, desgevallend, het gebruik van uw gebruikersaccount op sociale netwerken), kunnen wij beschouwd worden als mede-verwerkingsverantwoordelijken van uw Persoonsgegevens, samen met de aanbieder van de betrokken sociale media/netwerk. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op geen enkele andere wijze dan zoals voorzien in dit Beleid. Voor meer informatie over hoe de aanbieder van de sociale media/netwerk uw Persoonsgegevens en andere gegevens gebruikt, gelieve u de betrokken aanbieder te contacteren

ARTIKEL 4 – BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN JONGEREN

PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group verzamelt en bewaart geen Persoonsgegevens met betrekking tot jongeren onder de 16 jaar zonder eerst de verifieerbare toestemming van de ouders te hebben verkregen, en bevestigt dat degenen met ouderlijk gezag de gegevens over hun kind kunnen opvragen en om de verwijdering daarvan kunnen verzoeken. Deze leeftijd voor toestemming kan verschillen, afhankelijk van het land waar de betrokken entiteit van PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group is gevestigd.

ARTIKEL 5 – COOKIES

U wordt erop gewezen dat, wanneer u verbinding maakt met de Sites of Applicaties en wanneer u de Diensten gebruikt, cookies (kleine tekstbestanden bewaard op uw computer) of andere vergelijkbare of aanvullende technologieën (kunnen) worden gebruikt, met inachtneming van de keuzes die u op dat gebied heeft aangegeven waar toegelaten. Deze keuzes kunnen op elk moment worden gewijzigd door de browserinstellingen te configureren of door specifieke tools te gebruiken, zoals hierna aangegeven.

Een cookie stelt de uitgever van de cookie, zolang deze geldig is, in staat om het apparaat in kwestie (computer, tablet, smartphone, enz.) te herkennen, telkens wanneer u met het apparaat toegang zoekt tot digitale inhoud die cookies bevat van dezelfde uitgever. Een cookie legt informatie vast over de navigatie met uw computer op onze site (de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en tijd waarop ze werden weergegeven, enz.), en deze informatie kan worden ingelezen bij uw latere bezoeken.

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar u kan uw browser instellen om deze te weigeren en u kan deze verwijderen wanneer u wenst (https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-how-to-clear-cookies.html).

Deze cookies versoepelen het navigeren en maken de website gebruikersvriendelijker. It should be noted that on customer accounts, only cookies necessary for navigation and audience measurement are set.

U kunt ervoor kiezen alle of een deel van de cookies te accepteren of te weigeren, met uitzondering van browsercookies, want die zijn vereist voor de werking van onze Site.

Als u andere cookies (publieks-, personalisatie- en reclamecookies) weigert, dan hebt u nog wel toegang tot de Site, maar sommige diensten en gedeelten ervan werken mogelijk minder goed of uw gebruikerservaring is mogelijk niet geoptimaliseerd.

Wij streven ernaar u een zo goed mogelijke ervaring te bieden tijdens het browsen op de Site, door de inhoud van de pagina’s aan te passen aan uw koers en interesses tijdens het browsen, en ook door de berichten op de Site te personaliseren met actuele commerciële aanbiedingen.

Als u commerciële, publieks- en personalisatiecookies weigert, kunnen wij deze hoogtepunten niet weergeven en kunnen wij alleen maar standaardinhoud, zonder animaties, aan u laten zien.

 1. Soorten cookies :

a) Absoluut noodzakelijke cookies: browsercookies

Browsercookies verbeteren de uitvoering van de Diensten om u in staat te stellen beter gebruik te maken van de Site en Applicaties. Deze cookies zijn essentieel omdat ze u in staat stellen onze websites te verkennen en de functies ervan te gebruiken (dankzij deze cookies hebt u bijvoorbeeld toegang tot beveiligde gebieden van onze websites). Zonder deze cookies kunnen de diensten die u aanvraagt (zoals zoekopdrachten) niet aan u worden geboden.

Voor de opslag van deze cookies op uw computer zijn de informatie en uw voorafgaande toestemming niet vereist.

Meer in het bijzonder maken deze navigatiecookies met name het volgende mogelijk:

 • het aanpassen van de presentatie van de Site en Applicaties aan de weergavevoorkeuren van de computer (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) wanneer u de Site en Applicaties bezoekt, afhankelijk van de scherm- of leeshardware en -software van de computer;
 • het implementeren van beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd opnieuw verbinding te maken met inhoud of een Dienst nadat een bepaalde tijd is verlopen.
 • Het maakt de weergave van onze video’s mogelijk

ookie Beschrijving

WordPress Noodzakelijk voor de goede werking van de site, geen gebruikersgegevens verzameld

www.youtube.com Noodzakelijk voor de werking van YouTube-video’s

b) Cookies voor publieksmeting:

Cookies voor publieksmeting helpen bij het vaststellen van statistieken en de aantallen bezoekers en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de Site en Applicaties zijn opgebouwd (bezochte secties en inhoud, surfgedrag), waardoor de uitgever de belangstelling voor, en de ergonomie van de Diensten kan verbeteren.

 1. Cookies weigeren via instellingen in uw browser

U kan uw browser zodanig instellen dat er cookies worden opgeslagen op uw computer, of dat cookies juist worden geweigerd, ofwel op systematische wijze, ofwel naargelang de uitgever van een cookie. U kan de software van uw browser ook zodanig instellen dat de keuze van accepteren of weigeren van cookies steeds aan u wordt voorgelegd voordat een cookie zou worden opgeslagen op uw computer.

Voor het beheren van cookies en gebruikerskeuzes zijn de instellingen per browser verschillend. U kunt hiervoor terecht in het helpmenu van uw browser, waar u kunt lezen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group heeft een platform voor toestemmingsbeheer ingesteld waarmee bezoekers hun keuzen betreffende de cookies op hun computers kunnen beheren.

In voorkomend geval wordt u dan geïnformeerd dat de toegang tot bepaalde diensten en gedeelten van de site verminderd of zelfs onmogelijk kan worden.

U kan op ieder moment ervoor kiezen uw wensen ten aanzien van cookies aan te geven en te wijzigen.

Tot slot kan u een bezoek brengen aan de website Youronlinechoices, aangeboden door digitale reclameprofessionals die zich hebben aangesloten bij de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance).

Zo weet u welke bedrijven zijn geregistreerd op dit platform en de mogelijkheid bieden om de cookies te weigeren of te accepteren die deze bedrijven gebruiken om de advertenties die mogelijk worden weergegeven op uw computer aan te passen aan uw gegevens: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren .

Hoe lang de cookies worden opgeslagen, hangt af van het type cookie. We gebruiken merendeels cookies die zichzelf vernietigen nadat de verbinding is beëindigd, de zogeheten “sessiecookies”. Advertentie-en gedragsanalyse-cookies hebben een variabele levensduur.

Via een logbestand kunnen we ook gedurende een periode van 6 maanden iedere toegang tot onze webpagina’s en alle downloads van de diverse bestanden op onze sites vastleggen. Tot slot wordt gedurende een periode van maximaal 13 maanden informatie over uw toestemming voor cookies opgeslagen.

 1. Cookies waarvoor toestemming is vereist

Voor bepaalde cookies moet toestemming worden gevraagd op het ogenblik waarop u verbinding maakt.

Achteraf kan u uw keuzen steeds ongedaan maken. De cookies waarvoor geen toestemming nodig is, worden toegepast bij gebrek aan verzet van uwentwege op het cookiebeheerscherm.

Als uw browser dat toelaat, kunt u het vastleggen van cookies ook voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen.

ARTIKEL 6 – RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Conform de AVG hebt u het recht de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage in de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben (Art. 15 AVG), het recht op rectificatie (Art. 16 AVG) of wissing van deze gegevens (‘recht van vergetelheid’, Art. 17 AVG), of het recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens (Art. 18 AVG) en van het recht van overdraagbaarheid van deze gegevens (Art. 20 AVG).

Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunt u kunt ook bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking om redenen die met uw specifieke situatie verband houden (Art. 6 (1) e) of f) AVG). Ingeval u hiertegen bezwaar maakt, zullen uw gegevens niet meer worden verwerkt, behoudens in geval van andersluidende wettelijke voorschriften, van een aanwending noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij is, van inlichtingen noodzakelijk voor de vrijwaring van een rechtsvordering of in geval dit geen gevaar inhoudt voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U kunt ook op ieder ogenblik bezwaar maken tegen een verwerking van uw gegevens voor marketing doeleinden.

In het kader van gegevens verwerkt op grond van uw toestemming, kunt u deze op ieder ogenblik intrekken. Gelieve te noteren dat het intrekken van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft op de verwerking die op deze grondslag is uitgevoerd vóór de intrekking.

Deze rechten zijn uitvoeriger beschreven op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/wetgeving-en-normen en https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

U kunt ook aanvullende rechten hebben uit hoofde van de wetgeving van uw land, zoals bepalingen op het gebied van het bewaren, wissen en bekendmaken van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.

Met betrekking tot telefonische klantenwerving hebt u een specifiek recht van bezwaar door u te laten registreren in het bel-me-nietregister (www.dncm.be/nl/ voor België en https://www.bel-me-niet.nl/ voor Nederland ).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf waar u in eerste instantie mee te maken had:

 • door hier te klikken
 • of door per post een brief te sturen naar de statutaire zetel van het bedrijf, zoals vermeld in het gedeelte “Juridische informatie”.

Voor een vlotte verwerking van uw verzoek vragen we u om uw achternaam, voornamen, adres en eventueel klantnummer en/of zaaknummer te vermelden. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, kunnen wij u vragen om een kopie van een geldig identiteitsdocument mee te sturen (zoals een paspoort, identiteitsbewijs, verblijfskaart, uitsluitend per post te verzenden).

PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group heeft een Data Protection officer aangesteld die u kan contacteren in geval van moeilijkheden via het contactformulier dat hier verkrijgbaar is, of per post naar CENTER PARCS, Erperheidestraat 2 3990 Peer (België).

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of de toezichthoudend autoriteit in het land waar u woont (Art. 77 AVG).

ARTIKEL 7 – BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Rekening houdend met de ontwikkeling van technologieën, de kosten van implementatie, de aard van de te beschermen Persoonsgegevens alsook de risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, neemt PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS Group alle passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en robuustheid van de verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens alsmede een op de risico’s toegesneden beveiligingsniveau te waarborgen.

In het bijzonder maken de websites gebruik van het versleutelingsprotocol SSL (Secure Socket Layer) om uw veiligheid te garanderen en grotere vertrouwelijkheid te waarborgen.

Tijdens de doorgifte van de gegevens binnen het netwerk wordt het nummer van uw bankkaart, alsook alle gegevens die op de verschillende formulieren worden ingevoerd, automatisch versleuteld. Dankzij het SSL- versleutelingssysteem worden de gegevens automatisch versleuteld voordat ze via het netwerk worden verzonden. Zodra de bankgegevens zijn aangekomen op onze server, worden ze automatisch ontsleuteld met behulp van een unieke SSL-sleutel die uw browser in staat stelt een verbinding te maken met onze website en transparant te onderhandelen over een beveiligd communicatiekanaal.

ARTIKEL 8 – WIJZIGINGEN VAN HET BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Als dit Beleid wordt gewijzigd of als wet- of regelgeving dit vereist, wordt de gewijzigde versie gepubliceerd op onze websites en wordt deze versie na publicatie van kracht.

Wij verzoeken u derhalve om bij elk websitebezoek het Beleid te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie die voortdurend op onze websites staat.

×